image3

İŞ YERİ SİGORTASI NEDİR?

İşyeri Sigortası,işyeri binası,demirbaş,eşyalar,makine-tesisat,cam ve emtea vb. varlıklarınızı paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar dahilinde,oluşabilecek risklere karşı güvence alan sigorta türüdür.

NEDEN İŞYERİ SİGORTASI PAKETİ ALMALIYIM?

İşyerleri,en çok risk altında olan alanlardır.Yangın,deprem,grev,lokavt,terör eylemleri gibi olumsuz olaylar karşısında en çok etkilenen alanlar işyerleridir.İşyeri sigortası ile yaşanabilecek tüm olumsuz hadiselere karşı işyerinizi güvence altına alabilir,uğradığınız maddi hasarları teminat altına alabilirsiniz.

STANDART (ANA) TEMİNATLAR NELERDİR?

Yangın, Yıldırım, İnfilak:

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. 


Yangın Mali Sorumluluk:

Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır.Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.


EK TEMİNATLAR NELERDİR?

Dahili Su:

Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. 


Sel - Su Baskını: 

Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. 

Fırtına: Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir 


Duman: 

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. 


Yer Kayması:  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir. 


Kar Ağırlığı:

Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilmektedir. Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır. 


Kara ve Hava Taşıtları Çarpması:

Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir. 


Dolu:

Fırtına teminatına bağlı olmaksızın, dolu ve dolu fırtınası sonucu meydana gelecek zararlar poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Açıktaki muhteviyatta meydana gelecek zararlar teminat haricidir.) 


Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri:

İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. 


Kötü Niyetli Hareketler: 

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiektedir. 


Terörizm:

İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir. 


Hırsızlık:

Hırsızlık tehlikesi, ilişikteki hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır. Sigortalı ve çalışanlarının kişisel cep telefonları hırsızlık teminatı dışındadır. Demirbaş kaydında yer alması şartıyla riziko adresinde bulunan dizüstü bilgisayar teminata dâhildir. Binaya ait sabit kıymetler: Bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır. İşbu poliçe sigortalının beyanı üzerine düzenlenmiş olup hasar halinde tazminat, giriş-çıkış envanter kayıtları ve konuyla ilgili diğer evrakların tetkiki sonucu ödenecektir. Varlığı kayıtla ispat edilemeyen emtialar için sigortalı zarar talebinde bulunamaz. 


Komşularınıza ve/veya Kiracı İseniz Mal Sahibine Karşı Sorumluluk (Yangın, İnfilak, Dâhili Su, Duman, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Sonucu Gelebilecek Zararlar):  

Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır. Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

 

Hasar Nedeniyle Yapılacak Alternatif İş Yeri Değişikliği Masrafları: 

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 6 aylığa kadar kiracı veya maliki sıfatı ile sigortalının geçici nitelikteki muadil bir işyeri için yapacağı masraflar poliçede belirtilen limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır.


Enkaz Kaldırma Masrafları:

Hasardan Sonra Oluşan Enkazın Kaldırılma Masrafları):  Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.  


İş Durması:  

Deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda ödenecek tazminat poliçede belirtilen limitlerle sigortalıya iş durması tazminatı olarak ayrıca ödenecektir. Ancak bu tazminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışıdır. Her halükârda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır. 


Çalışanlara Ait Eşyalar: Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalının bordrosuna kayıtlı çalışanlara ait kişisel eşyaların göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Aksine hüküm yoksa Nakit, çek, senet, mücevherat, ziynet eşyaları, elektronik ve optik cihazlar ve kredi kartı teminat kapsamı dışındadır. ) 


Cam Kırılması: 

Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması, ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dâhil edilmektedirPoliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun veya olmasın,Her türlü vitrin, tezgâh camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı, vitrin camları gibi takılı camlar teminata dâhil edilmektedir.